Thủ tục để được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Tôi thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất (SDĐ). Xin hỏi, khi tôi nhận chuyển quyền SDĐ thì tôi phải làm thủ tục gì để được miễn tiền SDĐ?

Võ Thị Hòa (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền SDĐ, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất,

người SDĐ nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền SDĐ tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm tiền SDĐ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì việc luân chuyển cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người SDĐ.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền SDĐ theo quy định hoặc thông báo không được miễn, giảm tiền SDĐ do không đủ điều kiện theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC