Giá đất đối với diện tích tăng thêm?

Cập nhật, 05:58, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

Trước đây, khi đo đạc để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), do đo đạc không chính xác, nên khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì gia đình mới phát hiện đất trong giấy chứng nhận ít hơn so thực tế. Vì vậy, tôi đã xin điều chỉnh và đã được cơ quan chức năng cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ. Vậy, phần diện tích đất tăng thêm đó gia đình tôi phải đóng tiền sử dụng đất theo giá như thế nào?

Huỳnh Thanh Sang (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất (SDĐ) thì việc thu tiền SDĐ khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ được quy định như sau:

Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có giấy chứng nhận QSDĐ với thửa đất đó thì phải nộp tiền SDĐ với phần diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về QSDĐ khác thì nộp tiền SDĐ đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận QSDĐ tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đã có giấy chứng nhận QSDĐ thì nộp tiền SDĐ đối với phần diện tích tăng thêm theo giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận.

PHÒNG BẠN ĐỌC