Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Cập nhật, 05:11, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Ông Nguyễn Quốc Thái, cư ngụ tỉnh Vĩnh Long hỏi: Tôi có người bạn hiện đang là giáo viên và đang nghỉ thai sản. Tôi muốn hỏi về Công văn số 1473 của Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long về nghỉ bù thai sản, nhưng không biết thực hiện từ lúc nào và những giáo viên hiện tại đang nghỉ thai sản có được áp dụng theo Công văn 1473 không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Ngày 23/8/2017, Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long có Công văn số 1473/SGDĐT-TCCB về việc giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, Sở GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Việc giải quyết chế độ thai sản đối với giáo viên thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản quy định hiện hành.

Đối với chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè thì theo khoản 7 Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ- CP ngày 5/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD- ĐT và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT- BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ GD- ĐT thì thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hàng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non và 2 tháng đối với giáo viên phổ thông. Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Vì vậy, nếu giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng trường bố trí cho giáo viên nghỉ phép năm trước khi nghỉ hậu sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép năm sau khi nghỉ hậu sản theo quy định.

Nếu giáo viên có đơn xin nghỉ phép nhưng chưa được thủ trưởng đơn vị xác nhận do yêu cầu công việc mà đơn vị không bố trí được thời gian nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm cho giáo viên thì thủ trưởng đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho giáo viên (theo điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Mức hỗ trợ bồi dưỡng được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

Hàng năm căn cứ nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép hàng năm của giáo viên nữ thuộc trường hợp nghỉ thai sản, thủ trưởng đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng đối với những trường hợp chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Công văn 1473/SGDĐT- TCCB ngày 23/8/2017 của Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long có hiệu lực từ ngày ký. Đối với trường hợp giáo viên nữ đang nghỉ thai sản nhưng đến ngày 23/8/2017 mà chưa hết thời gian nghỉ thì được hưởng chế độ thai sản theo Công văn số 1473/SGDĐT- TCCB.

Trường hợp hết thời gian nghỉ thai sản trước ngày 23/8/2017 thì chưa triển khai, sở đang xin ý kiến cấp trên xem trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào.

PHÒNG BẠN ĐỌC