Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu có được thôi quốc tịch Việt Nam?

Cập nhật, 05:32, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Theo tôi được biết, hiện nay pháp luật quy định việc cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam. Vậy, trường hợp là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài có được không?

Nguyễn Thành Vinh (Mang Thít)

Trả lời: Điều 28 Luật Quốc tịch 2008 quy định hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam gồm: Đơn thôi quốc tịch Việt Nam; bản khai lý lịch; bản sao hộ chiếu Việt Nam, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của luật này; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này; giấy xác nhận không nợ thuế do cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú ở trong nước thì không phải nộp các giấy tờ quy định tại các điểm d, e và g khoản 1 điều này.

Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu thì được xin thôi quốc tịch Việt Nam nhưng trong hồ sơ xin thôi quốc tịch phải có quyết định cho nghỉ hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC